På BFBEs generalforsamling den 10. april 2024 blev følgende vedtægter vedtaget:

BFBE’S VEDTÆGTER SOM PDF

VEDTÆGTER FOR
BRANCHEFORENINGEN FOR BYGNINGSSAGKYNDIGE OG ENERGIKONSULENTER (BFBE)


KAPITEL 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er: ”Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter”, forkortet ”BfBE”.

1.2 Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

§ 2. FORMÅL

2.1. Foreningens formål er at:

 • forbedre medlemsfirmaernes forretningsvilkår
 • profilere branchen og øge dens anerkendelse
 • varetage branchens interesser overfor politiske system og offentlige myndigheder, beslutningstagere og til branchens øvrige parter og organisationer

KAPITEL 2. ORGANISATIONSMÆSSIG TILKNYTNING

§ 3. FORHOLDET TIL DI

3.1. BfBE er en medlemsforening i DI (Dansk Industri). Alle foreningens medlemmer skal være medlem af DI, hvis vedtægterne for DI kræver dette.

3.2. Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter, herunder DI’s konkurrenceretlige complianceregler.

KAPITEL 3. FORENINGENS MEDLEMMER

§ 4 FORENINGENS MEDLEMMER

4.1. Som medlemmer af foreningen kan optages firmaer eller sammenslutninger af firmaer, som beskæftiger sig med huseftersyn, energimærkning, rådgivning vedrørende bestående bygninger, bygningsdrift og skadesvurdering.

4.2 Medlemskabet af foreningen bortfalder automatisk, såfremt medlemmet ikke længere udfører en eller flere af funktionerne nævnt i § 4.1. Forpligtelsen til at betale kontingent består frem til medlemskabet bortfalder.

4.3 Sammenslutninger af firmaer er medlem af BfBE med samtlige medlemsvirksomheder, der beskæftiger sig med aktiviteter nævnt i § 4.1. Undtaget er medlemsvirksomheder, som er direkte medlem af BfBE.

4.4 Medlemmer har ret til at anvende betegnelsen, ”Medlem af BfBE Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter”.

4.5 Et medlem skal udpege en firmarepræsentant og anmelde denne til foreningens sekretariat med anførsel af en e-mailadresse, hvortil foreningen kan fremsende information med frigørende virkning. Foreningen retter al henvendelse til firmarepræsentanten. Ændring af firmarepræsentant skal meddeles til foreningens sekretariat.

4.6 Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de vedtagne retningslinjer. Ved overtrædelse af vedtægter eller påbud udstedt af bestyrelsen kan et medlem pålægges en bøde på indtil 50 % af årskontingentet. I gentagelsestilfælde eller i særligt grove tilfælde, kan bøden forhøjes til maks. 80 % af årskontingentet eller medføre eksklusion for foreningen jfr. § 4.10.

4.7 Foreningens generalforsamling kan indenfor foreningens formål med bindende virkning for medlemmerne tilslutte sig eller oprette kollektive ordninger, der pålægger en flerhed af medlemmerne forpligtelser til at overholde særlige regelsæt. Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at udforme og beslutte sådanne regelsæt.

4.8 Optagelse som medlem kan nægtes når særlige grunde taler herfor, og hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise optagelse. Den optagelses-søgende kan forlange at afvisningen forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor beslutningen træffes med simpel majoritet. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, hvis evt. gæld betales og evt. indskud er betalt.

4.9 Et medlems rettigheder ophører uanset betalingspåkrav, når der foreligger kontingent-restancer. Forpligtelser til at betale kontingent består til udmeldelse/eksklusion sker.

KAPITEL 5. LEDELSE

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN

5.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

5.2 Ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen har alle medlemmer, der senest to uger før generalforsamlingen har betalt kontingent og evt. anden gæld til foreningen

5.3. Foreningens generalforsamling består af medlemmer samt evt. deres eksterne rådgivere.

§ 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden den 1. maj.

6.2. Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med elektronisk post til den af medlemmet til foreningen anmeldte e-mailadresse. Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst 21 dage og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt oplysninger om tid og sted for afholdelsen.

6.3. Senest 7 dage før den ordinære generalforsamling skal der udsendes regnskab, budget samt evt. indkomne forslag.

6.4. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før den fastsatte generalforsamling.

6.5. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på en generalforsamling gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse. Oplysninger herom skal gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

6.6. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed skal afvikles elektronisk.

§ 7 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7.1. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget til orientering og, herunder fastsættelse af kontingent, medlemsindskud og gebyrer
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

7.2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

§ 8 AFSTEMNINGSREGLER OG OPGØRELSE AF ANTAL STEMMER

8.1. Generalforsamlingen er – med mindre andet fremgår af disse vedtægter – altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

8.2. Hvert medlem eller sammenslutning af medlemmer  opnår én stemme for hver påbegyndt kr. faktor svarende til grundkontingentet, der er betalt i kontingent til foreningen i det foregående år.

8.3. Hvis ikke andet er bestemt i nærværende vedtægter, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed efter stemmevægt.

8.4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer af foreningen. Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert stemmeberettigede medlem. Afstemninger foretages skriftligt, hvis mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten bestemmer det.

8.5. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 9. AFSTEMNINGER DER KRÆVER KVALIFICERET FLERTAL

9.1. Ændringer af vedtægter, fusion med andre foreninger eller eksklusion kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer efter stemmevægt.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

10.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne efter stemmevægt begærer det.

10.2 Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest en måned efter en begæring er fremkommet. Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst 14 dage og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt oplysninger om tid og sted for afholdelsen.

Generalforsamlingen afvikles i øvrigt efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til fuldmagter, stemmeafgivelse, fremmøde og elektronisk afvikling.

§ 11 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle sædvanlige forhold vedrørende foreningens virksomhed samt til at afholde de dermed forbundne udgifter.

11.2. Bestyrelsen består af det antal personer, som §11.3 giver anledning til, dog minimun 3 personer. Generalforsamlingen kan supplere antallet af bestyrelsesmedlemmer, udover det antal som §11.3 giver anledning til

11.3 Medlemsvirksomheder og -sammenslutninger, som har et antal stemmer på 5 % eller mere af foreningens samlede stemmetal, har ret til hver at udpege et bestyrelsesmedlem.

11.4. Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et af generalforsamlingen godkendt honorar.

 

§ 12 VALG AF FORMAND

12.1. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen .

12.2. Hvis formanden aftræder inden udløbet af hans valgperiode udpeger bestyrelsen en ny formand  frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 13 BESTYRELSENS MØDER OG BESLUTNINGER

13.1. Formanden for bestyrelsen sørger for, at der afholdes møder, så ofte det findes påkrævet.

13.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

13.3. Over bestyrelsens møder føres en protokol.

KAPITEL 5. ADMINISTRATION

§ 14. SEKRETERIATET

14.1. Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf.

14.2. Sekretariatet varetager foreningens løbende forretninger, herunder forberedelse af sager til forelæggelse for bestyrelsen.

14.3. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige foreningens direktør.

14.4. Bestyrelsen kan beslutte at outsource den samlede sekretariatsfunktion eller dele heraf.

KAPITEL 6. ØKONOMI, REGNSKAB, REVISION M.V.

§ 15 KONTINGENT

15.1 Størrelsen af det årlige foreningskontingent, indskud og gebyrer fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

15.2 Kontingentet sammensættes af grundkontingent for firma eller firmasammenslutning og et kontingent for udførte rapporter.

15.3 Bestyrelsen udarbejder et kontingentregulativ.

§ 16. REGNSKAB OG REVISION

16.1 Foreningens budget- og regnskabsår er 1. januar til 31. december.

16.2 Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor, der skal være godkendt eller statsautoriseret.

 

§ 17. TEGNINGSFORHOLD

17.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen eller formand og direktør i forening.

17.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelses af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

17.3. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for banker, institutioner eller lignende.

§ 18. FORENINGENS HÆFTELSE

18.1. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de pligter, der påhviler foreningen.

KAPITEL 7. UDMELDEKSE OG EKSKLUSION

§ 19 UDMELDELSE

19.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og med virkning fra regnskabsårets udløb pr. 31. december og med mindst 3 måneders forudgående varsel.

19.2. Hvis en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse finde sted uanset de i 19.1 nævnte regler, med virkning fra det tidspunkt virksomhedsovertagelsen finder sted eller den pågældende virksomhed ophører.

19.3. Medlemmer, der  – uanset årsag – er udtrådt af foreningen forud for dennes eventuelle opløsning, har ikke krav på nogen andel af foreningens eventuelle formue

§ 20 EKSKLUSION

20.1. Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter, DI’s vedtægter eller af påbud givet af foreningen kan eksklusion finde sted på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag. Det samme gør sig gældende, hvis et medlem i øvrigt handler til skade for foreningen. Beslutning om eksklusion skal træffes med 2/3 stemmeflerhed efter stemmevægt.

20.2. Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, eller som træder i likvidation, ophører med at være medlem fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilken konkursen eller likvidationen kommer til foreningens kundskab, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

§ 21. HÆFTELSE FOR GÆLD TIL FORENINGEN

21.1. Et medlems udmeldelse, slettelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til foreningen.

KAPITEL 8. FORENINGENS OPLØSNING

§ 22. FORENINGENS OPLØSNING

22.1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages, hvor mindst 2/3 af medlemmerne efter stemmevægt er til stede, og med mindst 2/3 flertal efter stemmevægt.

22.2. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

22.3. Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning træffe beslutning om placering af ejerskabet til foreningen logo og evt. andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige brug af sådanne rettigheder.

22.4. Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt. beslutning om opløsning af foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse foreningens formue herunder den formue som evt. er placeret i fonde tilknyttet foreningen – og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile foreningen.

22.5. Eventuel overskydende kapital fordeles blandt de stemmeberettigede medlemmer, der er i foreningen på opløsningens vedtagelse, med mindre den opløsende generalforsamling med 2/3 majoritet af de stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen bestemmer andet.

KAPITEL 9. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

§ 23. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

23.1. Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 10.04.2024 og træder i kraft denne dato. Ændringerne har virkning for dagsordens pkt. 7.

***