§ 1 FORMÅL 

Formålet med BfBE Garanti er at skabe tryghed hos sælgere og købere af ejendomme omfattet af huseftersynsordningen i forbindelse med tilstandsrapporten. BfBE Garanti har som hovedformål at sikre, at forbrugerne får udbetalt tilkendte erstatninger uanset, om den pågældende bygnings­sagkyndigs virksomhed fortsat findes og uanset størrelsen af selvrisikoen på virksomhedens an­svarsforsikring. 

§ 2 HVEM ER DÆKKET AF GARANTIEN 

Garantien omfatter sælger og køber af en ejendom, der er udarbejdet tilstandsrapport for. Afta­len om udarbejdelse af tilstandsrapporten skal være indgået med en virksomhed, som på tids­punktet for tilstandsrapportens udarbejdelse var medlem af BfBE. 

BfBE Garanti dækker ikke i situationer, hvor BS[1] har arbejdet som underleverandør til en an­den producent af tilstandsrapporter, hvis den pågældende producent ikke var medlem af BfBE på tidspunktet for tilstandsrapportens udarbejdelse. 

§ 3 HVORNÅR KAN DÆKNING OPNÅS?

Klagen skal indgives overfor medlemmet så snart skaden opdages og under alle omstændigheder inden udløbet af tilstandsrapportens gyldighed, som er 5 år fra overtagelsen af ejendommen dog højst 6 år fra tilstandsrapportens udarbejdelse. Såfremt medlemmet ikke accepterer klagers krav eller indgår forlig med klager, skal klager snarest indgive klage til Disciplinær- og klagenævnet for be­skikkede bygningssagkyndige (klagenævnet). 

Medlemmer af BfBE er forpligtede til at følge klagenævnets afgørelser, medmindre medlemmets ansvarsforsikringsselskab ønsker at prøve klagenævnets afgørelse ved domstolene. Som medlem af BfBE kan man dermed ikke som udgangspunkt frigøre sig for sin forpligtelse til at efterleve kla­genævnets afgørelser ved at meddele klagenævnet dette inden 30 dage fra forkyndelsen. 

Ønsker ansvarsforsikringsselskabet at prøve sagen ved domstolene, da dækker garantien i forbin­delse med den endelige retsafgørelse. 

Det er en betingelse for garantidækning, at klager i forlængelse af den endelige afgørelse i klagenævnet eller ved domstolene jfr. ovenfor indbringer sagen for BfBE Garanti i henhold til dansk rets almindelige reklamations- og forældelsesregler[2]. 

I de tilfælde, hvor nævnet måtte afvise at behandle sagen på grund af behov for supplerende be­visførelse, dækker BfBE Garanti, når der foreligger en endelig dom, som entydigt fastslår, hvad BS skal erstatte som følge af klagen, og som tager stilling til omkostningsfordelingen. Det er en for­udsætning, at forbrugeren har anmeldt forholdet til BfBE Garanti i henhold til dansk rets almindelige reklamations- og forældelsesregler. 

§ 4 KLAGER SKAL RESPEKTERER

– At oplyse sagen ved at fremlægge samtlige sagens akter i klagenævnet eller hos domsto­lene for BfBE Garanti 
– At BfBE Garanti kan modregne en udbetaling i et eventuelt tilgodehavende, BS har hos kla­ger 
– At BfBE Garanti kan kræve et udbetalt beløb tilbagebetalt, såfremt klager har afgi­vet urig­tige eller utilstrækkelige oplysninger i forløbet 
– At BfBE Garanti i enhver henseende indtræder i klagers krav mod BS 

§ 5 HVAD DÆKKER BFBE GARANTI?

BfBE Garanti dækker de erstatninger og tilkendte omkostninger, klager bliver tilkendt ved Disci­plinær- og klagenæv­net for beskikkede bygningssagkyndige eller domstolene jfr. § 3. Garantiord­ningen dækker alene forhold vedrørende tilstandsrapporter og dækker således ikke andre ydelser leveret af BS. 

Der ydes ikke dækning for følgeskader eller andre forhold, som ikke burde være omtalt i tilstands­rapporten. 

BfBE Garanti er sekundær til BS’ ansvarsforsikring, til en eventuel ejerskifteforsikring, til en hus­forsikring og til andre forsikringer, som måtte dække det pågældende forhold. 

§ 6 HVOR MEGET DÆKKER GARANTIEN?

Garantien dækker et beløb op til maksimalt 100.000 kroner. 

Den årlige maksimale dækningssum for garantiordningen er 500.000 kroner. Dette beløb opgøres efter det kalenderår, hvor sagen er anmeldt.

§ 7 HVORDAN BEHANDLES SAGERNE?

Såfremt BS ikke efterlever en nævns- eller domstolsafgørelse jfr. § 3, er af­gået ved døden eller virksomheden er ophørt med at eksistere, da kan forbrugeren indbringe sa­gen for BfBE Garanti, som meddeler forbrugeren, om dækning under ordningen kan finde sted. 

Forbrugeren betaler et anmeldegebyr på 300 kroner for at benytte BfBE Garanti, mens medlem­met af BfBE kan pålægges et gebyr for sagens behandling efter medgået tid. 

Såfremt forbrugeren får medhold i sin sag hos BfBE Garanti, udbetaler BfBE uden videre op­hold det tilkendte beløb til forbrugeren, og anmeldegebyret refunderes. BfBE kan efterføl­gende gøre regres mod BS og relevante forsikringer. 

En tilkendt erstatning bortfalder, såfremt klager ikke inden 6 måneder fra tidspunktet for med­delelse om erstatningen har anmodet om at få beløbet udbetalt. 

§ 8 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Medlemmer af BfBE er forpligtede til at efterleve kendelser fra Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, medmindre medlemmets ansvarsforsikringsselskab ønsker at indbringe sagen for domstolene jfr. § 3. 

Så snart en sag er afgjort i BfBE Garanti, er BfBE berettiget til hos medlemmet at opkræve det beløb, som forbrugeren er tilkendt, plus tilkendte omkostninger sammen med eventuelt tillæg for sagens behandling. 

Medlemmet er forpligtet af de vedtægter og garantibestemmelser, som var gældende på tids­punktet for tilstandsrappor­tens udarbejdelse. Det gælder også efter medlemmets eventuelle ud­træden af BfBE. 

§ 9 MARKEDSFØRING

Kun aktuelle medlemmer af BfBE er berettigede til at anvende BfBE Garanti i markeds­fø­ringsøje­med. 

BfBEs bestyrelse fastlægger de nærmere retningslinjer for medlemmernes anvendelse af BfBE Garanti i markedsføringsøjemed eller på anden måde.

 


[1] Betegnelserne BS, virksomheden og medlemmet anvendes synonymt om den professionelle part i sagen 
[2] For forbrugere er de gældende forældelsesregler 3 år fra det tidspunkt, hvor forbrugeren kan kræve sin fordring opfyldt